انجمن مهندسی عمران دکتر سیدفتح اله ساجدی

نسخه‌ی کامل: - بررسی تأثیر استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و سیستم های نوین ساختمانی در ساخت و ...
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
عنوان:- بررسی تأثیر استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و سیستم های نوین ساختمانی در ساخت و سازهای کنونی ایران، مطالعه موردی: عملکرد این سیستم در ایران
استاد مشاور: آقای دکتر سید فتح اله ساجدی
دانشجو: آقای مهندس علی اکبر کیانی ده کیان

چکیده

طي دو دهه گذشته ساختمان سازي به عنوان يكي از بزرگترين و مهمترين صنايع توليدي كشور، سرمايه هاي هنگفتي در بخش نيروي انساني و اقتصاد ملي را به خود اختصاص داده است. متاسفانه عدم توجه به معيارهاي واقعي و اصول حاكم بر صنعت ساخت و ساز و از همه مهمتر ضعف مديريت كيفيت در اين صنعت باعث شده تا توسعه و گسترش آن مطابق با ايجاد حس رقابت پذيري صحيح بين توليدكنندگان صورت نگيرد و به تبع آن، دوام و عمر مفيد بخش عظيمي از ابنيه ساختماني موجود در كشور در برابر شرايط محيطي و سوانح طبيعي بسيار كمتر از مقادير پيش بيني شده باشد و همچنين از نظر آسيب پذيري بر اساس استانداردهاي جهاني و يا حتي استانداردهاي ملي مانند استاندارد ٢٨٠٠ ايران (طراحي ساختمانها در برابر زلزله) با نارسايي و ضعف زيادي مواجه باشد. از طرفي، پي آمدهاي ناشي از فقدان مديريت كيفيت در صنعت ساخت و ساز باعث شده است تا نه تنها، خسارات مالي وجاني فراوان در اثر وقوع سوانح طبيعي ببار آيد، بلكه، بخش قابل توجهي از انرژي هاي تجديدناپذير و سرمايه هاي ارزشمند مصالح ساختماني در اين صنعت اتلاف گردد. به دلیل نقشی که استفاده از تکنولوژی می تواند در آسایش شهروندان داشته باشد، شناساندن و معرفی تکنولوژی های مرتبط با ساخت و ساز می تواند گام مهمی در مسیر پیشرفت و توسعه بردارد. برای ایجاد یک تحول تکنولوژی در بخش ساختمان لازم است مراحل و ابعاد مختلف بخش ساختمان به دقت مورد بررسی قرار گیرد. برای حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی های جدید در ساخت و ساز تهران لازم است اقداماتی در سه بخش تغییر روشهای ساخت ( بازنگری در مورد شیوه های ساخت، تغییر نظام طراحی پروژه های معماری، تشویق استفاده کنندگان از تکنولوژی نوین)، اعمال شیوه های مدیریتی (استفاده از تکنولوژی هوشمند در نظام ساخت و ساز، نظام بیمه کیفیت ساختمان) و آموزش (آموزش کارگران ماهر، نمونه سازی از روش های نوین ساخت و ساز) صورت بگیرد. از این رو در این پایان نامه با برسی علل نیاز به تکنولوژی های نوین ساختمانی و شرح و چگونگی کاربرد آنها به بیان موانع و تنگناهای توسعه تکنولوژی در کشور و استفاده سیستم های جدید ساختمانی که می تواند با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد ذکر شده است. و در نهایت با انجام مطالعات موردی و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق مصاحبه، میزان آشنایی مهندسین با این سیستم نوین مدلسازی بررسی شده و وضعيت بكارگيري آن در شركتهاي مشاور فعال در صنعت ساخت و ساز مورد بازبینی قرار گرفته است.

کليد واژه: تکنولوژی پیشرفته، سیستم نوین، ساخت و ساز، مطالعه موردی، تهران